Mô hình Phường Xã điện tử

        Mô hình Phường Xã điện tử là một Giải pháp phần mềm tổng thể phục vụ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp trong nội bộ UBND Phường Xã, phối hợp giải quyết công việc với các cơ quan khác và cung cấp các phương tiện thông tin phục vụ công dân, tổ chức.

 

Mô hình Phường Xã điện tử bao gồm ba phần chính

Hệ quản lý nội bộ: Phục vụ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp trong nội bộ UBND Phường Xã

 • Phần mềm quản lý văn bản và điều hành: phục vụ công tác quản lý văn bản đến, quản lý văn bản đi, xử lý văn bản đến, soạn thảo văn bản, giải quyết công việc. Phục vụ lãnh đạo các cấp chỉ đạo, giao việc, theo dõi tình hình xử lý công việc, theo dõi lịch công tác, ..
 • Phần mềm tiếp nhận và xử lý hồ sơ một cửa: phục vụ công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ một cửa của Cơ quan. Các quy trình xử lý hồ sơ được thể hiện trong phần mềm đúng với các quy trình hiện hành, quản lý được thời hạn xử lý, thông báo nhắc nhỡ các hồ sơ đã đến hạn, quá hạn, … Phần mềm giúp cho việc tiếp nhận, phân loại hồ sơ và kiểm soát quá trình luân chuyển, xử lý hồ sơ. Lãnh đạo dễ dàng theo dõi được tình hình xử lý hồ sơ của toàn cơ quan.
 • CSDL chuyên ngành: phục vụ quản lý dữ liệu chuyên ngành của các bộ phận chuyên môn như CSDL Hộ tịch, CSDL Lao động – Thương binh- Xã hội, …

Hệ giao tiếp (G2C, G2B): Cung cấp thông tin, dịch vụ công cho Công dân, tổ chức

 • Trang thông tin điện tử (Website): đây là phương tiện để trao đổi thông tin hai chiều giữa UBND Phường Xã và công dân, tổ chức. Các nhiệm vụ chính của website như sau:
  • Cung cấp thông tin hoạt động của UBND Phường Xã
  • Cung cấp các văn bản pháp quy
  • Cung cấp hướng dẫn thủ tục hành chính (đề án 30)
  • Trao đổi thông tin giữa Cơ quan với người nộp hồ sơ
  • Phục vụ tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ một cửa
  • Tiếp nhận các phản hồi, thắc mắc của công dân tổ chức
  • Giải đáp thắc mắc cho công dân, tổ chức
 • Tra cứu thủ tục hành chính qua màn hình cảm ứng: màn hình cảm ứng được đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan phục vụ việc tra cứu các thủ tục hành chính và tra cứu kết quả xử lý hồ sơ. Giúp giảm tải cho cán bộ một cửa trong việc hướng dẫn công dân tổ chức các thủ tục hành chính
 • Tra cứu kết quả xử lý hồ sơ bằng đầu đọc mã vạch: đầu đọc mã vạch được gắn với máy tính đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phục vụ tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ. Trên mỗi phiếu biên nhận hồ sơ thể hiện mã vạch phục vụ tra cứu.
 • Tra cứu kết quả xử lý qua tin nhắn: Công dân, tổ chức tra cứu trạng thái xử lý hồ bằng cách nhắn tin theo một cấu trúc được quy định sẽ được hệ thống phản hồi trạng thái xử lý hồ sơ của mình. Ngoài ra, hệ thống sẽ tự động nhắn tin SMS thông báo với công dân, tổ chức khi có yêu cầu cần bổ sung hồ sơ và khi hồ sơ đã giải quyết xong.
 • Tra cứu kết quả xử lý qua điện thoại: công dân, tổ chức có thể tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ bằng cách gọi điện thoại và nhập mã biên nhận hồ sơ. Trạng thái xử lý hồ sơ sẽ được trả lời bằng giọng nói qua điện thoại.
 • Dịch vụ công trực tuyến: Công dân, tổ chức có thể nộp hồ sơ qua mạng cụ thể trên website của Phường Xã. Hồ sơ nộp qua mạng sẽ được tự động chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phường Xã để đưa vào hệ thống xử lý..

Hệ dịch vụ trao đổi dữ liệu (G2G): phục vụ phối hợp giải quyết công việc giữa Phường Xã và các cơ quan bên ngoài
Dịch vụ trao đổi dữ liệu được đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu phục vụ trao đổi dữ liệu giữa Phường Xã và các cơ quan bên ngoài bao gồm các dữ liệu sau:

 • Hồ sơ một cửa: gửi nhận hồ sơ một cửa giữa Phường Xã và Quận Huyện phục vụ giải quyết các thủ tục một cửa liên thông
 • Dữ liệu văn bản: gửi nhận văn bản điện tử giữa Phường Xã và các cơ quan khác
 • Dữ liệu chuyên ngành: cung cấp dữ liệu chuyên ngành từ Phường Xã lên Quận Huyện