Dự án đã triển khai

  • Văn phòng Không giấy cho Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng
  • Phần mềm Một cửa điện tử cho UBND thành phố Hội An
  • Mô hình Công sở điện tử tại Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng
  • Triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho 30 Sở, ngành, Quận, Huyện và UBND thành phố Đà Nẵng
  • Triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho Huyện ChưPăh, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
  • Triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho Sở Nội vụ Quảng Nam
  • Triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho UBND phường Vĩnh Trung