Dự án đã triển khai

  • Văn phòng Không giấy cho Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng
  • Phần mềm Một cửa điện tử cho UBND thành phố Hội An
  • Mô hình Công sở điện tử tại Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng
  • Triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho 30 Sở, ngành, Quận, Huyện và UBND thành phố Đà Nẵng
  • Triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho Huyện ChưPăh, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
  • Triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho Sở Nội vụ Quảng Nam
  • Triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho UBND phường Vĩnh Trung
 
 

Danh sách khách hàng

UBND thành phố Đà Nẵng (30 Sở, Ban, Ngành, UBND Quận, Huyện, Thành phố )
Sở Thông Tin và Truyền Thông Đà Nẵng
Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng
UBND Thành Phố Hội An
Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Sở Nội vụ Quảng Nam
UBND Phường Vĩnh Trung