Tra cứu hồ sơ một cửa

Website chuyên ngành

Tiếp nhận & Xử lý hồ sơ một cửa

Quản lý văn bản & điều hành

Phần mềm chuyên ngành

Tra cứu hồ sơ một cửa

Website chuyên ngành

Tiếp nhận & Xử lý hồ sơ một cửa

Quản lý văn bản & điều hành

Phần mềm chuyên ngành

 

Mô hình công sở điện tử (UniSpace)

        Mô hình Công sở điện tử là một Giải pháp phần mềm tổng thể phục vụ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp trong nội bộ Cơ quan, phối hợp giải quyết công việc với các cơ quan khác và cung cấp các phương tiện thông tin phục vụ công dân, tổ chức.

 Mô hình Công Sở điện tử bao gồm ba phần chính:

Hệ quản lý nội bộ: Phục vụ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp trong nội bộ cơ quan

  • Phần mềm quản lý văn bản và điều hành: phục vụ công tác quản lý văn bản đến, quản lý văn bản đi, xử lý văn bản đến, soạn thảo văn bản, giải quyết công việc. Phục vụ lãnh đạo các cấp chỉ đạo, giao việc, theo dõi tình hình xử lý công việc, theo dõi lịch công tác, ..
  • Phần mềm tiếp nhận và xử lý hồ sơ một cửa: phục vụ công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ một cửa của Cơ quan. Các quy trình xử lý hồ sơ được thể hiện trong phần mềm đúng với các quy trình hiện hành, quản lý được thời hạn xử lý, thông báo nhắc nhỡ các hồ sơ đã đến hạn, quá hạn, … Phần mềm giúp cho việc tiếp nhận, phân loại hồ sơ và kiểm soát quá trình luân chuyển, xử lý hồ sơ. Lãnh đạo dễ dàng theo dõi được tình hình xử lý hồ sơ của toàn cơ quan.
  • CSDL chuyên ngành: phục vụ quản lý dữ liệu chuyên ngành của các phòng chuyên môn như CSDL Hộ tịch, CSDL cấp phép xây dựng, CSDL đăng ký kinh doanh, ….

Hệ giao tiếp (G2C, G2B): Cung cấp thông tin, dịch vụ công cho công dân, tổ chức